جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

کتابهای مرکز مطالعات

Skip Navigation Links.

برای دیدن متن برروی جلد کلیک نمائید

راهبردهاي توسعه شهر

راهبردهاي طرح جامع در قالب 17 سرفصل کلي به شرح ذيل، شامل؛ 104 راهبرد اصلي است که به شرح رديف (2) سند اصلي آورده شده است.
1: ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هرگونه گسترش شهر
2: ساماندهي و صيانت از حريم پايتخت
3: ارتقاء نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح فراملي، ملي و منطقه اي
4: توسعه اجتماعي و ساماندهي اسکان جمعيت
5: توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران
6: بهبود وضعيت شبکه هاي ارتباطي و نظام حمل و نقل و ترافيک
7: حفاظت از محيط زيست
8: ايمن سازي شهر تهران از سوانح طبيعي (زلزله، سيل و...)
9: بهبود سيستم مديريت بحران و ارتقاء کيفيت دفاع غيرعامل شهر تهران
10: تأمين آب موردنياز و توسعه و تجهيز شبکه و تأسيسات آب و فاضلاب تهران و ساماندهي حريم و بستر رودخانه ها و مسيل ها
11: بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي کالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر)
12: ارتقاء کيفيت کارايي محيط شهري با پهنه بندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي ساخت و ساز در انواع پهنه ها و کاربري ها
13: احياء و حفاظت فعال از ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي شهر تهران
14: ساماندهي و ارتقاء هويت سيما و منظر شهري (طراحي شهري) تهران در جهت احياء معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي
15: توسعه فضاهاي سبز، عمومي، تفرجگاهي و گردشگري
16: تأمين نيازها و ساماندهي خدمات شهري تهران
17: بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج