جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

اداره بازیافت

معرفی رئیس اداره بازیافت

جناب آقای محمد شاهانی

معرفی اداره بازیافت

موضوع "مدیریت پسماندها " و یا فراتر از آن "مدیریت چرخه مواد" امروزه یکی از محورهای اصلی و بسیار مهم توسعه پایدار است.
با توجه به اهمیت موضوع ، سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در سال1374 ، با کمک بانک جهانی و همکاری یک مشاور آلمانی ، اقدام به تهیه " طرح جامع مدیریت پسماندهای جامد"برای شهر تهران نمود.
یکی از اولویتهای پیش بینی شده در این طرح ، بعنوان ضمانت و پشتوانه اجرای برنامه های تدوین شده، تهیه و تصویب قانون پسماندها بود.
بدین منظور سازمان مذکور در سال 1376، علیرغم نداشتن مسولیتی برای تدوین قانون ، با توجه به ضرورت امر و برای برانگیختن انگیزه ها ، اقدام به تهیه متن پیشنهادی "قانون زباله" نمود.
متن پیشنهادی مذکور از طریق رایزنی با بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مجلس پنجم) بصورت طرح تقدیم مجلس محترم گردید ولی مورد اقبال واقع نشد و با بروز مشکلاتی برای شهرداری تهران، مورد پیگیری نیز قرار نگرفت.
در سال 1378 موضوع مجددا" در دستور کار سازمان قرار گرفت و این بار به صورت ماده واحده ، تحت عنوان اصلاحیه تبصره 4 بند2 ماده 55 قانون شهرداری ، مصوب 1334 متنی تهیه و در اواخر دوره پنجم مجلس با امضاء تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.و سپس در اختیار کمیسیون های مربوطه قرار گرفت وسپس اصلاحیه مذکور علیرغم مخالفتهای وزارتخانه های کشور، نفت و صنایع به تصویب اکثر کمیسیونهای مجلس رسید.

پس از شروع به کار مجلس ششم ، سازمان بازیافت ، متن اصلاحیه را مورد تجدید نظر قرار دادو به امضاء 40 نفر از نمایندگان رساند که این طرح در تاریخ 13/6/79 تقدیم رئیس محترم مجلس شد و در همان تاریخ توسط ایشان در جلسه علنی قرائت و اعلام وصول گردید. و پس از آن با وجود مخالفت های بعضی از نمایندگان وزارتخانه ها لایحه مربوطه به وزارت کشور ارجاع گردید. همچنین محیط زیست نیز به تهیه لایحه مشابهی اقدام نمود و پس از تشکیل جلسات متعدد این لایحه پس از تصویب در جلسه 24/9/81 هیات دولت در تاریخ 2/11/81 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد..

قانون مدیریت پسماند ها نهایتا" در مورخ 20/2/83 به تصویب مجلس شورای اسلامی (مجلس هفتم) و در تاریخ 9/3/83 به تائید شورای نگهبان رسید و توسط ریاست مجلس به ریاست جمهوری ارسال و در تاریخ25/3/83 ، توسط رئیس جمهور ، برای اجراء به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور ابلاغ گردید

بنابراین، قانون مدیریت پسماند ها از زمان تدوین اولیه تا تصویب نهایی سه دوره از مجلس را در مدت زمان حدود 7 سال طی نمود.

علی ایحال تصویب این قانون را باید قدم بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخچه مدیریت پسماندها در ایران دانست و از بانیان و دست اندرکاران تدوین و تصویب آن قدردانی نمود.

قانون حفاظت محیط زیست:

  حقوق محیط زیست با علوم مختلف زیست محیطی ، دیدگاهها و فلسفه توسعه ، ارتباط دارد. حقوق محیط زیست دارای نظام ارزشی خاص خود است که با نظام حقوق اسلامی انطباق داشته و به تعبیری همگامی حقوق اجتماعی با حقوق طبیعی را میسر می سازد.

طبق اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که  با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

نقص قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد


اطلاعات جغرافیایی نواحی منطقه 3

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج