جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

طرحهای موضعی و موضوعی

 

طرح های موضعی و موضوعی منطقه


1.تهیه طرح نحوه استقرار فعالیت هاي برتر و فراملی و نظام ارتباطی آنها با کانونهاي شهري

2.طرح بررسی فعالیتهاي واجد شرایط دور– همکاري و طرح بررسی نحوه مشارکت و ارتباط شهروندان در بهنگام سازي بانک آمار و اطلاعات منطقه و طرح موقعیت استقرار پایگاه ها و نظام اطلاع رسانی

3.طرح تدوین پهنه بندي آسیب ها و موقعیت هاي آسیب پذیر در منطقه و آیین نامه هاي ویژه جهت توسعه و ساخت و ساز در موقعیت هاي مخاطره آمیز و پهنه هاي ناپایدار و طرح اسکان اضطراري شهروندان در موقع بحران و طرح

4.کریدورهاي خروجی و تخلیه منطقه در موقع بحران و طرح مقاوم سازي و استحکام بخشی به بناهاي آسیب پذیر

5.شناسایی موقعیت هاي آسیب دیده و تدوین راهکارهاي اصلاحی براي آنها

6.شناسایی آلاینده ها و پالایش عناصر و عوامل آلاینده و طرح زیست محیطی

7.ارزیابی پیامدهاي محیطی ( EIA ) ناشی از طرح هاي توسعه شهري

8.توسعه حمل و نقل منطقه به ویژه حمل و نقل عمومی

9.امکان سنجی اولویت بخشی به توسعه مترو در منطقه

10.تشکیل شورایاري ها و تقویت مشارکت شهروندان در توسعه منطقه

11.طرح حفاظتی محیط طبیعی منطقه و طرح حفاظتی و جلوگیري از تخریب پهنه هاي سبز اصیل و مؤثر در سیستم سبز شهر

12.نظام بلوك بندي و قطعه بندي اراضی و طرح تدوین الگوي معماري در اراضی مسطح و شیبدار، انواع بافتها

13.تهیه الگو شناسی بناهاي مف طرح مسکونی و غیر مسکونی (ردیفی و مجموعه ها)

14.طرح سازمان بصري منطقه

15.اصلاح محدوده ها در تقسیمات شهري

16.طرح بازشناسی عناصر هویت ساز منطقه و بکارگیري آنها در فعالیت هاي عمومی

17.طرح ساماندهی جریان حرکت عبوري در سطح منطقه

18.طرح تولید و توزیع سفر بر اساس حوزه هاي سکونت و فعالیت

19.بررسی و ارزیابی نظام حمل و نقل بر اساس ارتباط درون و برون منطقه اي

20.بررسی عملکرد انواع سیستم هاي حمل و نقل سنگین در روانسازي ترافیکی و ارتباطی منطقه

21.تهیه طرح براي تأمین خدمات عمومی و نحوه توزیع عادلانه آن

22.بررسی نحوه مشارکت دادن شهروندان در مدیریت شهري منطقه در قالب نهادهاي محلی

23.شکل گیري مراکز محلات و توزیع مناسب خدمات

24.بررسی نظام درآمد – هزینه شهرداري منطقه

25.تهیه طرح ایمن سازي پست ها و شبکه هاي زیرساخت و اعمال حرایم

26.بهسازي حوزه هاي خدمات فرامنطقه اي شامل غربی منطقه و اراضی عباس آباد (پیشنهاد طرح جامع)

27.طرح اراضی عباس آباد و حوزه خدمات جام جم و طراحی شهري فقرات H شکل منطقه (ولیعصر، بلوار میرداماد و شریعتی) و طرح توسعه جوامع محلی و تشکل هاي مردمی

28.طرح احداث باغ فرهنگی (جایگیزین نمایشگاه بین المللی تهران)

29.امکان سنجی استقرار پارك هاي فناوري و طرح حریم بزرگراه ها و کریدورهاي تخلیه شهر

30.نوسازي دهکده هاي شهري (رستم آباد و ده ونک)

31.بافتهاي فرسوده (درب دوم، زرگنده و ده ونک)

32.احیا و بازسازي قنوات و طرح احیا و طراحی شهري رود دره ها و مسیل هاي منطقه (غیاثوند، شهرزاد، زرگنده و نیل)

33.طراحی شهري محور سبز – سه طرح (همت، مدرس، چمران) (پیشنهادي طرح جامع)

34.     طرح پالایش کریدورها و کانون هاي دریافت دید از عناصر مسدود کننده دید، طرح تدوین ضوابط و مقررات سیما و منظر و نماسازي

35.طراحی شهري گره هاي نشانه اي و کارکردي در سازمان فضایی و کارکردي

36.طراحی شهري و ساماندهی میدان ونک (پیشنهادي طرح جامع)

37.طراحی شهري دروازه هاي ورودي و خروجی منطقه و بهره گیري از عناصر هویت معرف آنها

38.طرح طراحی شهري شریان هاي منطقه

39.ایجاد و طراحی محوره هاي پیاده گردشگري منطقه

40.تهیه طرح الگوي سکونت براي حوزه هاي مسکونی و طرح استقرار فعالیت ها در پهنه مرکزي

41.تدوین راهکارهاي اصلاحی براي جبران خسارت ها و تخریب هاي احتمالی

42.مکانیابی فضاهاي عمومی و تجهیز آنها براي رویدادها و برگزاري مراسم

43.طرح تفرج و ورزش منطقه و طرح حفاظت و بهره برداري از پهنه هاي سبز اصیل


طرح های موضعی و موضوعی  اولویت دار منطقه

1.طراحي شهري بلوار ميرداماد و فقرات H شکل وليعصر - ميرداماد - شريعتي

2.طرح ساماندهي بافت فرسوده ده رستم‌آباد

3.احياي مسيل‌هاي منطقه3 (غياثوند، شهرزاد، زرگنده و نيل)

4.طرح امکان‌سنجي ايجاد شبکه پياده

5.طرح ساماندهي بافت فرسوده قلهکانتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج