جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

پارک ها و بوستان ها


آدرس

توضیحات

فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از ظفر گوچه گل گشت

بوستان

ملت

ولیعصر نرسیده به پارک وی بعد از نیایش


شبنم

خیابان آفریقا بعد از ظفر انتهای بلوار گل آذین


نور

خیابان آفریقا بعد از ظفر کوچه عاطفی

بوستان

فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از ظفر انتهای کوچه گل پونه


فضای سبز

خیابان ولیعصرنرسیده به پارک وی انتهای کوچه پروین کوچه ایثار


ایثار

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی انتهای کوچه روانپورکوچه ایثار

بوستان

فضای سبز

خیابان ولیعصرنرسیده به پارک وی کوچه صداقت نرسیده به خیابان مهرداد


فضای سبز

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی کوچه شناسا نبش کوچه پونک


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از خیابان ظفر گوچه گلفام


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از خیابان ظفر انتهای گوچه گلفام


فضای سبز

خیابان ولیعصر نرسیده نرسیده به پارک وی کوچه صداقت نرسیده به خیابان مهرداد


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از خیابان ظفر کوچه تندیس


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از خیابان ظفر انتهای کوچه عاطفی


فضای سبز

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی کوچه سعیدی


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از ظفر انتهای ارمغان غربی


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از ظفر انتهای عاطفی شرقی


فضای سبز

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی انتهای کوچه خاکزاد


فضای سبز

خیابان ولیعصرنرسیده به پارک وی انتهای کوچه تورج


فضای سبز

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی نبش خیابان سهرابی


فضای سبز

خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی انتهای کوچه افق


فضای سبز

خیابان آفریقا بعد از ظفر کوچه ارمغان شرقیانتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج