شهردار ناحیه1

امیر حمزه مقدسی

 

 

نقشه ناحیه
کمينه

نقشه ناحیه 1 منطقه 3

مشخصات عمومی ناحیه یک منطقه 3
کمينه