شرح وظایف معاونت های شهرداری منطقه 3

معاونت مالی و اقتصادشهری


 •    نظارت برکلیه امور استخدامی ، مالی ، اداری، خدماتی و تدارکاتی منطقه .
 •    نظارت بر رعایت کلیه قوانین ، مقررات ، دستورالعملها و گردش عملیات مصوب در حوزه سرپرستی .
 •    امضاء مکاتبات حوزه مربوطه .
 •    صدور دستورالعملها و روشهای کارمربوط به انجام وظایف حوزه تحت سرپرستی .
 •    نظارت در برگزاری جشنها و مراسم مذهبی و رسمی .
 •    نظارت در تدوین برنامه های زمانبندی و آمار فعالیتهای منطقه در زمینه های اداری و مالی .
 •    راهنمائی و ارشاد کارمندان تحت سرپرستی در انجام وظایف محوله .
 •    پیشنهاد ترفیع و انتصاب کارمندان حوزه تحت سرپرستی .

اهم وظایف معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری


 •    كنترل و نظارت بر ارزيابي اصلاحات يا تغييرات پيشنهادي در تشكيلات و روش هاي اداري جهت ارائه به اداره كل تشكيلات و آموزش .
 •    انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد همكــاري بــا اداره كل تشكيلات و آمــوزش در زمينه تشكيلات ، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه .
 •    هماهنگي و نظارت بر بررسي و ارزيابي نيازهاي آموزشي اعلام شده از سوي واحدهاي زيرمجموعه شهرداري منطقه به منظور تهيه برنامه آموزشي منطقه با هماهنگي اداره كل تشكيلات و آموزش.
 •    كنترل و نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي مورد نياز در زمينه برنامه ريزي و مديريت شهري ضمن همكاري بــا مركز مطالعات و برنامه ريزي به منظور تهيه برنامه هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه .
 •    كنترل و نظارت در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيشنهاد آن .
 •    بررسي هرگونه پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه و ايجاد همكاري مستمر با اداره كل برنامه و بودجه جهت اعمال تغييرات مورد نياز در بودجه منطقه .
 •    اظهـــار نظر درمورد طرحها و پروژه هاي جديد و تعيين جايگاه آنها در برنــامه هــاي بلند ، ميان و كوتاه مدت منطقه .
 •    انجام بررسيهاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف .
 •    كنترل و نظارت بر انجـــام كليــه امــور انفورمــاتيك منطقه بــا هماهنگي سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري .
 •    دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در كليه زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي منطقه و همكاري و هماهنگي با ساير معاونتهاي منطقه جهت اجراي آنها .
 •    كنترل و نظارت بر اجراي كامل مقررات و ضوابط شهرداري تهران و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران.

شرح وظایف معاون شهرسازی


ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و کنترل آنها

 •    کنترل و بررسی فعالیتهای جاری وانجام شده درمورد پروانه های صادره پایان کار عدم خلاف ، امورکسب ، و تفکیک و غیره
 •    ابلاغ کلیه بخشنامه ها به کارمندان ادارات تابعه
 •    نظارت و کنترل برتفکیک اراضی - صدورپروانه های ساختمانی ، دیوارکشی، اضافه اشکوب، اضافه بنا ، تعمیرات اساسی ، امور کسب ، صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمان
 •    رسیدگی و پاسخ به استعلامهای درخواستی از شهرسازی
 •    - رسیدگی و پاسخ به شکایات واصله و صدور دستورات متقاضی در جهت رفع نارضایتی ها در مورد مسائل شهرسازی
 •    انجام کلیه اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد
 •    شرح وظایف اداره صدور پروانه
 •    صدور دستور رسیدگی به پرونده های متقاضیان پروانه ساختمانی و هرگونه تقاضا که درارتباط با پروانه ساختمانی میباشد
 •    نظارت براخذ مدارک مورد نیاز و کنترل تشکیل پرونده
 •    نظارت و کنترل نهائی نقشه های معماری و محاسباتی
 •    نظارت و کنترل برامضاء مهندسین ناظر و آمارهای مورد نیاز
 •    بررسی گزارشهای واصله ازمحلهای بازدید شده توسط تکنیسن ها و تطبیق آن با اقدامات انجام شده جهت صدور پروانه ساختمانی
 •    نظارت و کنترل براجرای اظهارنظرهای طرحهای تفضیلی و بروکف و ضوابط و دستورالعملهای شهرسازی جهت صدور پروانه شهرسازی

اهم شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی


 •    دريافت برنامه‌ها و سياستهای كلان شهرداري در زمينه فعاليتهاي عمراني و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط
 •    کنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در كليه مراحل مطالعه، طراحي و اجراي پروژه‌ها و اقدام جهت اجراي صحيح كليه آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي فني معاون فني و عمراني شهرداري مركز در سطح منطقه
 •    نظارت بر طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پاركينگ، پارك و مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهاي جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي و …، بر اساس برنامه‌هاي ابلاغي و يا اعلام نياز ساير معاونتهاي منطقه و تحت نظارت كامل آنها، با رعايت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مركز
 •    نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع كار و برآورد قيمت كارشناسي براي انجام پروژه‌ها با رعايت ضوابط مربوطه
 •    انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارك پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهاي منطقه و انعقاد قرارداد با آنها
 •    كنترل و نظارت بر اجراي صحيح پروژه‌هاي عمراني و رسيدگي به صورت وضعيتها مطابق دستورالعملهاي معاون فني و عمراني مركز
 •    پيشنهاد خلع يد از پيمانكاران فعاليتهاي عمراني به مقام مافوق و انجام اقدامات و تشريفات مربوط به خلع يد و خاتمه پيمان
 •    صدور مجوزهاي حفاري در ارتباط با تاسيسات زير بنايي و عمومي شهر در سطح منطقه با رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي و مرمت بازسازي آنها با هماهنگي معاون حمل و نقل و ترافيك منطقه

اهم شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک


 •    1-دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه حمل و نقل و ترافيك و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.
 •    2- كنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سطح منطقه.
 •    3-تشخيص نيازهاي منطقه در زمينه پروژه‌هاي عمراني بهبود عبور و مرور و ترافيك از قبيل احداث و بازسازي معابر، احداث پاركينگ، احداث پل و ... و كنترل و نظارت بر حسن اجراي آنها.
 •    4-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت موانع فيزيكي و اصلاح هندسي معابر و تقاطعها و انجام ساير طرحهاي ترافيكي نظير نصب و نگهداري و زمانبندي چراغهاي راهنمائي، نصب تابلوها و علائم ايمني، ايجاد پل عابر، خط‌كشي معابر و ... بر اساس برنامه‌هاي ابلاغي و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافيك مركز.
 •    5-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحي و اجراي مسيرهاي ويژه براي سالخوردگان، معلولين، كودكان و ...
 •    6-دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرور شهروندان از طريق آموزش مفاهيم ترافيكي و روش صحيح استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي و خصوصي.
 •    7-كنترل نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تلاش در جهت كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از حمل و نقل و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط.
 •    8-دستور اقدامات مقتضي جهت همكاري و مشاركت با مركز معاينه فني خودروها در خصوص تعيين مكانهاي مناسب جهت مراكز معاينه و بازرسي و پيگيري رفع نواقص وسائط نقليه در آن مركز.
 •    9-انجام هماهنگي‌هاي لازم با عوامل راهنمايي و رانندگي در جهت اعمال مقررات، نصب تابلوها وعلائم انتظامي و بررسي سيستم شبكه‌ها.
 •    10-همكاري با معاون فني وعمراني منطقه در صدور مجوز حفاري و نظارت بر عمليات سازمانهاي حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابير ايمني از قبيل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ايمني و غيره.
 •    11-اظهار نظر و همكاري بامعاون شهرسازي منطقه در رابطه با ساختمانهاي فاقد پاركينگ و نرده ايمني وغيره.

درباره ما

ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد

ساختمان شماره دو : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد

تلفن: 96013000 -96013001

راهنمای طبقاتی ساختمان منطقه

ساختمان شماره 1
ساختمان شماره 2

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری منطقه 3 می باشد