جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

اداره بازرسي

 
 موسی شایقان
رئیس اداره بازرسی

شماره تماس مستقیم :96013075
 

این اداره وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای شهرداری و  واحدهای تابعه آن را دارد .همچنین عضویت و اظهار نظرهای مستقیم و غیرمستقیم در کلیه کمیسیونهای برگزار شده توسط شهرداری منطقه را بعهده دارد

اهم شرح وظایف اداره بازرسی


1-­اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.

2-­انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.

3-­مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.

4-­اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.

5-­انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.

6-­انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.

7-­گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.

8-­رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.

9-­شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.

10-­ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج