رئیس اداره برنامه وبودجه

سعید مهرعلی دهنوی

-->

شرح وظایف اداره برنامه وبودجه

1-    مبادله موافقتنامه های بودجه مصوب با اداره کل برنامه و بودجه

2-    ابلاغ بودجه مصوب سالیانه به حوزه های مربوطه

3-    تقسیم بندی بودجه عمرانی براساس نواحی و محلات با هماهنگی معاونت ها و نواحی

4-     تهیه بسته محلات سالانه با اخذ تاییدیه ناحیه ، معاونت و دبیرشورایاری

5-     بررسی عملکرد بودجه عمرانی هر حوزه به تفکیک و تهیه گزارش ماهانه .

6 -     مدیریت بودجه حوزه هاجهت استفاده بهینه از اعتبارات بر اساس دستور العملها و بخشنامه ها و جلوگیری از ثبت فاقد اعتبار.

           7 -    تهیه پیشنهاد بودجه سالیانه  با هماهنگي  معاونتها ، نواحی و شوراياران و تایید شهردار منطقه.

           8 -    تدوین برنامه های بودجه ای کوتاه مدت و میان مدت  براساس سیاستهای ابلاغی شهرداری تهران

           9 -    تامین اعتبار درخواست قرارداد حوزه ها بر اساس بودجه مصوب

           10 -  تامین اعتبار درخواست خرید حوزه ها و نواحی.

                11 -   انجام مكاتبه با مراجع ذيصلاح جهت  اخذ يا تخصيص اعتبار (اداره كل برنامه و بودجه، امور مناطق و