شرح وظایف اداره درآمد

1-   محاسبه و چاپ عوارض مشاغل ، پسماند مشاغل و مفاصاحساب  مشاغل

2-   بررسی و تائید مفاصاحساب نوسازی ارسالی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر

3-   محاسبه و چاپ عوارض نوسازی و پسماند نوساز ی

4-   وصول عوارض درآمد شهرسازی مشاغل ( عوارض ، صدور پروانه ، تغییرکاربری ، جرائم ماده صد و عوارض اماکن تفریحی و...)

5-   پیگیری و وصول اسناد برگشتی و بدهی های معوقخ و ارسال به کمیسیون ماده 77 ( صدور اخطاریه اجرائیه )

6-   تهیه گزارش و آمار درآمدهای نقدی و غیرنقدی

7-   پیگیری حواله و درآمدهای غیرنقدی

8-   صدور مجوز و شناسنامه تابلو

9-   اسکن و آرشیو پرونده

        10- هماهنگی جهت افزایش  درآمد با نواحی ، شهرسازی و واحدهای ذیربط

       11-کنترل حساب مشتریان وانجام تعـدیلات لازم .