مسئول...

سمیه سادات تارا

بخشنامه ها

1-

راهنمای HSE

راهنمای بازرسی بهداشت، ایمنی و محیطزیست ازتأسیسات، اماکن و محیطهای کار وابسته به شهرداری تهران

فرهنگ واژگان و اصطلاحات بهداشت، ایمنی و محیطزیست

راهنمای ارتباطات و مشاوره بهداشت، ایمنی و محیطزیست 

راهنمای واکنش در شرایط اضطراری

راهنمای ارتقاء سطح فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیطزیست
 
راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی) PPE

راهنمای تضمین صلاحیت بهداشت، ایمنی و محیطزیست

راهنمای آموزش مبتنی بر صلاحیت بهداشت، ایمنی و محیطزیست