ستاد بحران شهرداری منطقه 3

بر اساس بند 1 مصوبه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، شهرداری تهران ملزم به تشكيل ستاد مديريت بحران شهر تهران با هدف هماهنگی امور مربوط به مراحل مديريت بحران (پيشگيری، آمادگی،‌ مقابله و بازسازی) شد و تمامی دستگاه‌های اجرايی و سازمان‌های مستقر در شهرتهران موظف شدند با اين ستاد همكاری نمايند.به اين ترتيب ساختار دبيرخانه طرح، به ستاد و مركز مديريت بحران شهر تهران گسترش يافت. همچنين براساس مصوبه كميته ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی شهردار تهران از سوی وزير كشور به عنوان رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب شد. از سوی ديگر با توجه به این كه مرکز مطالعات زلزله و محیط زیست شهرداری تهران با همكاری آژانس همكاری‌های بين‌المللی ژاپن (جايكا) طرح ريز پهنه‌بندی لرزه‌ای شهر تهران را در دست انجام داشت، به تدريج زمينه همكاری، تعامل و ادغام دو مجموعه دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران و مركز مطالعات زلزله و محيط زيست شهر تهران، فراهم شد.

Preview حمیدرضا وثوقی
دبیر ستاد بحران
معرفی معاونت
ساختار ستاد
پایگاه ها
شرح وظایف
رئیس اداره تشکیلات وبهبود روشها
کمينه

خانم سپیده صفوی

شرح وظایف اداره تشکیلات وبهبود روشها

1- اجرای کامل دستورالعمل ها وضوابط ابلاغی از سوی اداره تشکیلات وبهبود روشها

2- انجام مطالعات مورد نیاز وبررسی پیشنهاد های حوزه های مختلف درخصوص ساختار،سازمان،فرایند ها وفعالیت های منطقه ونواحی تابعه

3- مدیریت بهبودروشها شامل شناسایی،مستندسازی واصلاح فعالیت ها وفرایندها ی حوزه های مختلف منطقه ونواحی تابعه

4- اجرای طرحها وبرنامه های تعالی سازمانی وتحول اداری ابلاغی

5- شناسایی واعلام نیاز های مطالعاتی وپژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط ومشارکت درانجام آن حسب ابلاغ

6- گردآوری وتحلیل آماری واطلاعات مربوط به سازمان وروش های منطقه وتنظیم گزارش های مورد نیاز

7- پایش اثربخشی سازمان مصوب با استفاده ازشاخص های مربوطه

8- پایش مستمرنظام ها ،فرایند ها وروش های انجام کار وفعالیت

9- نظارت برحسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه ونواحی تابعه

10-نظارت برحسن اجرا وپیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت وبهبود روشها وفرایند ها 

11-بررسی اسناد واوراق زائد منطقه وپیشنهاد انتقال ویا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات وبهبود روشها

12- انجام کلیه اموری که حسب قوانین ومقررات ازجانب مقام مافوق ارجاع می گردد