جمعه 29 تیر 1397  |
 | ورود
Menu

اداره تشکیلات وبهبود روشها

رئیس اداره تشکیلات وبهبود روشها
کمينه

خانم سپیده صفوی

فر م شایستگان پرسنل شهرداری منطقه 3

فرم شایستگان پرسنل شهردای

همکاران محترم لطفا پس از پر کردن فرم آن را به ایمیل
safaviyazdi-se@tehran.ir ارسال نمایید


برای دریافت فرم خام کلیک نمایید

شرح وظایف اداره تشکیلات وبهبود روشها

1- اجرای کامل دستورالعمل ها وضوابط ابلاغی از سوی اداره تشکیلات وبهبود روشها

2- انجام مطالعات مورد نیاز وبررسی پیشنهاد های حوزه های مختلف درخصوص ساختار،سازمان،فرایند ها وفعالیت های منطقه ونواحی تابعه

3- مدیریت بهبودروشها شامل شناسایی،مستندسازی واصلاح فعالیت ها وفرایندها ی حوزه های مختلف منطقه ونواحی تابعه

4- اجرای طرحها وبرنامه های تعالی سازمانی وتحول اداری ابلاغی

5- شناسایی واعلام نیاز های مطالعاتی وپژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط ومشارکت درانجام آن حسب ابلاغ

6- گردآوری وتحلیل آماری واطلاعات مربوط به سازمان وروش های منطقه وتنظیم گزارش های مورد نیاز

7- پایش اثربخشی سازمان مصوب با استفاده ازشاخص های مربوطه

8- پایش مستمرنظام ها ،فرایند ها وروش های انجام کار وفعالیت

9- نظارت برحسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه ونواحی تابعه

10-نظارت برحسن اجرا وپیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت وبهبود روشها وفرایند ها 

11-بررسی اسناد واوراق زائد منطقه وپیشنهاد انتقال ویا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات وبهبود روشها

12- انجام کلیه اموری که حسب قوانین ومقررات ازجانب مقام مافوق ارجاع می گردد

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج