جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری

معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری

 وحید طلایی

معرفی معاونت

با توجه به روند رو به رشد توسعه و پیشرفت فناوری در جهان امروز، نهضت نرم افزاری بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و مقدمه ایی در امر توسعه بشمار میرود . معاونت هماهنگی و برنامه ریزی منطقه 3 در راستای نیل به این هدف با تشکیل اداره فناوری اطلاعات وارزیابی عملکرد، اداره تشکیلات و بهبود روشها ، اداره بودجه و اعتبارات تهیه سند توسعه محلات برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح ناحیه محوری ضمن جمع آوری اطلاعات مربوط به منطقه و عملکرد حوزه ها در راستای پژوهش و اطلاع رسانی نقش موثری داشته و ترویج فرهنگ رادر سرلوحه برنامه های خود قرار داده است

 

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری

1- دریافت برنامه ها وسیاستهای کلان شهرداری درکلیه زمینه های مرتبط بافعالیت های منطقه وهمکاری وهماهنگی باسایر معاونت های منطقه جهت اجرای آنها

2-اجرای کامل مقررات وضوابط شهرداری تهران واقدام جهت اجرای صحیح کلیه آئین نامه ها ودستورالعمل های ابلاغی ازسوی معاون برنامه ریزی ،توسعه شهری وامور شورای شهرداری تهران

3- مساله یابی وارزیابی اثربخشی سازمان به منظور ارائه پیشنهاد بازنگری تشکیلات سازمانی ونظارت برحسن اجرای ساختارمصوب

4-مطالعه ومدیریت بهبود روشها،فرایندها وتعالی سازمانی وهمچنین پایش ونظارت برآن

5- شناسایی واعلام نیازهای مطالعاتی وپژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط ومشارکت درانجام آن حسب ابلاغ

6-تهیه وتنظیم بودجه سالیانه منطقه وپیشنهاد آن به واحدهای ذیربط

7-بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر واصلاح بودجه سالیانه وهمکاری مستمر بااداره کل برنامه وبودجه جهت اعمال تغییرات مورد نیازدربودجه منطقه

8- اظهارنظردرمورد طرح ها وپروژه های جدید وتعیین جایگاه آنها دربرنامه های بلند،میان وکوتاه مدت منطقه

9-ایجادبانک اطلاعاتی از پروژه های دردست اقدام وتهیه گزارش های دوره ای ومقطعی که منعکس کننده وضعیت پروژه های عمرانی درهرمقطع زمانی بوده وهمچنین میزان اثر گذاری آنها دربرنامه های کلان شهرتهران

10-انجام کلیه امورانفورماتیک منطقه باهماهنگی سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران

11-گردآوری،نگهداری وتحلیل داده های مرتبط بافعالیتهای منطقه وارائه گزارش های موردنیاز

12- سایراموری که در حدود وظایف ازطرف مافوق ارجاع یاتفویض اختیار می گردد.

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج