• آدرس:
  •  ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ارشاد
  • تلفن:  96013000 -96013001
  • ساختمان شماره2:    96013200 - 96013300
  • ساعت مراجعه به شهرداری منطقه و نواحی:
    شنبه تا سه شنبه 8 الی16:30 و چهارشنبه8 الی 15:30

 

                                             

 

 

 

                                                 

 

 

                                          

 

 

                                            

 

 

                           

                                           

 

استاندارد مدیریت کیفیت 9001:2008

استاندارد ISO 9001 بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که در سال های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی ها و بررسی های مختلف، دستخوش ویرایش های مختلف شدادامه مطلب...

استاندارد مدیریت کیفیت HSE

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ HSE  ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی خاص ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ،  روش ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺻﻼح می ﮔﺮدد.ادامه مطلب...

استاندارد مدیریت کیفیت 10015

این استاندارد راهنمایی هایی را جهت یاري رساندن به سازمان و کارکنان آن هنگام پرداختن به مسایل آموزشی ارایه می دهد.نقش این استاندارد فراهم آوردن راهنمایی جهت یاري رساندن به سازما نها جهت شناسایی و تحلیل نیازهاي آموزشی،طراحی و برنامه ریزي آموزشی، ارایه آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش و پایش و بهبود فرآیند آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن میباشد.ادامه مطلب...

استاندارد مدیریت کیفیت 18001

از آنجا که در محیط های کاری عوامل وجود دارند که می توانند سلامتی و بهداشت تن و روان آدمی را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بیماری و یا حادثه سازند و چنانچه کنترل این عوامل در یک چهارچوب و قالب سیستماتیک و منظمی انجام نگیرد هر اقدامی ولو گسترده باز هم عقیم خواهد ماند و اکنون OHSAS 18000سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای آمده است تا قالبی را برای سازمان از این حیث فراهم آورد.ادامه مطلب...

 

استاندارد مدیریت کیفیت 14001

یزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.ادامه مطلب...