قائم مقام منطقه 3

 

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد سمت سازمانی تاریخ انتصاب آدرس پست الکترونیک
سید مرتضی روحانی 06 / 06 / 1354 قائم مقام منطقه 3 19 / 05 / 95 rohani-sm@tehran.iri
 
Preview سید مرتضی روحانی
قائم مقام شهرداری منطقه 3
 

شرح وظایف

  •    نظارت بر انجام امور اداري ، پرسنلي ،‌خدماتي و تداركاتي منطقه درچارچوب قوانين ومقررات بر اساس تفویض اختیار و درغیاب شهردار منطقه 3
  •    نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان‌، پايان كار ساختمان‌ ، پروانه كسب ، گواهي عدم خلاف ، استعلام طرح و رسيدگي به تقاضاي تفكيك و بطور كلي كنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگيري از فعاليتهاي ساختماني غير مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي بر اساس تفویض اختیار و در غیاب شهردار منطقه .
  •    نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات عمراني مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پياده رو و ميادين، جدولبندي، آسفالت و موزائيك معابر و نظاير آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي بر اساس تفویض اختیار و در غیاب شهردار منطقه .

سوابق خدمتی

سمت سازمانی محل خدمت سال شروع سال پایان
معاون ناحیه 9 منطقه 2 01/ 02 / 84 17 / 07/ 84
شهردار ناحیه 9 منطقه 2 18 / 07 / 84 02 / 02 / 86
معاون اداره خدمات شهری منطقه 2 03 / 02 /86 04/ 04 / 86
شهردار ناحیه 7 منطقه 2 05 / 04 / 86 31 / 02 /87
شهردار ناحیه 8 منطقه 2 01 / 03 / 87 05 / 03/ 89
شهردار ناحیه 3 منطقه 2 06 / 03 /89 13 / 02 / 90
رییس اداره بازرسی منطقه 3 15 / 02 /90 22 / 01 / 93
معاون امور شهری و محیط زیست منطقه 3 23 / 01 / 93 18 / 05 / 95
قائم مقام منطقه 3 19 / 05 / 95 تا کنون

 

                                             

 

 

 

                                                 

 

 

                                          

 

 

                                            

 

 

                           

                                           

 

استاندارد مدیریت کیفیت 9001:2008

استاندارد ISO 9001 بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که در سال های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی ها و بررسی های مختلف، دستخوش ویرایش های مختلف شدادامه مطلب...

استاندارد مدیریت کیفیت HSE

ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ HSE  ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی خاص ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ،  روش ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺻﻼح می ﮔﺮدد.ادامه مطلب...

استاندارد مدیریت کیفیت 10015

این استاندارد راهنمایی هایی را جهت یاري رساندن به سازمان و کارکنان آن هنگام پرداختن به مسایل آموزشی ارایه می دهد.نقش این استاندارد فراهم آوردن راهنمایی جهت یاري رساندن به سازما نها جهت شناسایی و تحلیل نیازهاي آموزشی،طراحی و برنامه ریزي آموزشی، ارایه آموزش، ارزشیابی نتایج آموزش و پایش و بهبود فرآیند آموزش به منظور دستیابی به اهداف آن میباشد.ادامه مطلب...

استاندارد مدیریت کیفیت 18001

از آنجا که در محیط های کاری عوامل وجود دارند که می توانند سلامتی و بهداشت تن و روان آدمی را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بیماری و یا حادثه سازند و چنانچه کنترل این عوامل در یک چهارچوب و قالب سیستماتیک و منظمی انجام نگیرد هر اقدامی ولو گسترده باز هم عقیم خواهد ماند و اکنون OHSAS 18000سیستم ایمنی وبهداشت حرفه ای آمده است تا قالبی را برای سازمان از این حیث فراهم آورد.ادامه مطلب...

 

استاندارد مدیریت کیفیت 14001

یزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.ادامه مطلب...