جمعه 26 مرداد 1397  |
 | ورود
Menu

معاونت مالی واقتصاد شهری

معاون مالی واقتصادشهری


ابوالفضل نوری 

شرح وظایف معاونت


شرح وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری


1- دریافت و اجرای کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی شهرداری تهران در حوزه معاونت مالی و اقتصادشهری مناطق .2- نظارت و کنترل بر رعایت اجرای دقیق دستور العمل های ابلاغی به منطقه در حوزه معاونت مالی و اقتصادشهری ( حسابداری، قراردادها، درآمد ، بهای تمام شده ، پشتیبانی ، تدارکات)


3- نظارت و کنترل بر اجرای صحیح بودجه در کلیه واحدهای منطقه و انجام تعهدات مالی در حدود سقف اعتبارات مصوب مالی تعیین شده.


4- نظارت و کنترل بر اداره امور خدمات ساختمان ها و تاسیسات شهرداری منطقه


5- حفظ و صیانت اموال شهرداری و ثبت آمارهای مربوطه به صورت روش بهای تمام شده در دفاتر انبار و اموال و سیستم حسابداری با عنایت به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری تهران


6- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صورت های مالی ماهانه و مطابقت با دفاتر امور مالی و اموال شهرداری تهران


7- برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص کلیه امور مربوط به ارائه تسهیلات به کارکنان و رفع مشکلات آنان


8- وصول عوارض شهرداری در تمام زمینه ها از قبیل نوسازی، کسب و پیشه و پسماند و.... در سطح منطقه بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی


9- اقدام نسبت به مواردی که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد.


10- تشخیص و تعیین اهداف شهرداری منطقه در زمینه های مالی و اقتصاد شهری


11- تعیین خط مشی و سیاست های اجرائی در چارچوب سیاست ها و هدف های کلی


12- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه واحدهای شهرداری منطقه


13- نظارت بر تهیه استانداردها و معیار های مختلف امور مالی و ابلاغ آنها به واحدها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آن ها


14- نظارت و اتخاذ تصمیم درمورد بررسی و حسابرسی حساب های هزینه درآمد شهرداری منطقه براساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی شهرداری منطقه فعالیت می نماید.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج