اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396  |
 | ورود
Menu

معاونت مالی واقتصاد شهری

معاون مالی واقتصادشهری


ابوالفضل نوری 

شرح وظایف معاونت


شرح وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری


1- دریافت و اجرای کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی شهرداری تهران در حوزه معاونت مالی و اقتصادشهری مناطق .2- نظارت و کنترل بر رعایت اجرای دقیق دستور العمل های ابلاغی به منطقه در حوزه معاونت مالی و اقتصادشهری ( حسابداری، قراردادها، درآمد ، بهای تمام شده ، پشتیبانی ، تدارکات)


3- نظارت و کنترل بر اجرای صحیح بودجه در کلیه واحدهای منطقه و انجام تعهدات مالی در حدود سقف اعتبارات مصوب مالی تعیین شده.


4- نظارت و کنترل بر اداره امور خدمات ساختمان ها و تاسیسات شهرداری منطقه


5- حفظ و صیانت اموال شهرداری و ثبت آمارهای مربوطه به صورت روش بهای تمام شده در دفاتر انبار و اموال و سیستم حسابداری با عنایت به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری تهران


6- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صورت های مالی ماهانه و مطابقت با دفاتر امور مالی و اموال شهرداری تهران


7- برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص کلیه امور مربوط به ارائه تسهیلات به کارکنان و رفع مشکلات آنان


8- وصول عوارض شهرداری در تمام زمینه ها از قبیل نوسازی، کسب و پیشه و پسماند و.... در سطح منطقه بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی


9- اقدام نسبت به مواردی که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد.


10- تشخیص و تعیین اهداف شهرداری منطقه در زمینه های مالی و اقتصاد شهری


11- تعیین خط مشی و سیاست های اجرائی در چارچوب سیاست ها و هدف های کلی


12- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه واحدهای شهرداری منطقه


13- نظارت بر تهیه استانداردها و معیار های مختلف امور مالی و ابلاغ آنها به واحدها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آن ها


14- نظارت و اتخاذ تصمیم درمورد بررسی و حسابرسی حساب های هزینه درآمد شهرداری منطقه براساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی شهرداری منطقه فعالیت می نماید.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج