آگهی مناقصات شهرداری منطقه 3

مناقصه آگهي شماره 57-96 (7308) - عم...

1396/11/15

مناقصه آگهي شماره 57-96 (7308) - عم...

1396/11/15

مناقصه آگهی شماره 50-47-96

1396/8/21

مناقصه آگهی شماره 50-47-96

1396/8/21

مزایده بهره برداري از واحد آرايشگاه...

1396/8/4

مزایده بهره برداري از واحد آرايشگاه...

1396/8/4

مزایده بهره برداري از واحد مزون مج...

1396/8/4

مزایده بهره برداري از واحد مزون مج...

1396/8/4

مناقصه آبرساني فضاي سبز ناحيه 6

1396/8/2

مناقصه آبرساني فضاي سبز ناحيه 6

1396/8/2

مناقصه آبرساني فضاي سبز ناحيه 1

1396/8/2

مناقصه آبرساني فضاي سبز ناحيه 1

1396/8/2

مناقصه آگهی شماره 41-36-96(7178) ا...

1396/5/30

مناقصه آگهی شماره 41-36-96(7178) ا...

1396/5/30

مناقصه آگهی شماره 34-27-96

1396/5/4

مناقصه آگهی شماره 34-27-96

1396/5/4

مناقصه آگهی شماره 26-16-96

1396/4/20

مناقصه آگهی شماره 26-16-96

1396/4/20

مناقصه نگهداری کتابخانه های منطقه/ ...

1396/4/18

مناقصه نگهداری کتابخانه های منطقه/ ...

1396/4/18

مناقصه خرید گل و گیاه جهت فرش گل

1396/4/18

مناقصه خرید گل و گیاه جهت فرش گل

1396/4/18

مناقصه خرید لاله آگهی شماره 7143

1396/4/18

مناقصه خرید لاله آگهی شماره 7143

1396/4/18

مناقصه تهیه و نصب پایه چراغهای اس ا...

1396/4/18

مناقصه تهیه و نصب پایه چراغهای اس ا...

1396/4/18

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معاب...

1396/3/25

مزایده بهره برداري آگهی شماره 01-9...

1396/3/1

مزایده بهره برداري آگهی شماره 01-9...

1396/3/1

شرایط عمومی مزایده پسماند

1396/3/6

شرایط عمومی مزایده پسماند

1396/3/6

آگهی مناقصه 15-09-95

1395/4/1

آگهی مناقصه 15-09-95

1395/4/1

مناقصه نگهداری فضای سبز و امور مرتب...

1396/3/1

مناقصه نگهداری فضای سبز و امور مرتب...

1396/3/1

مزایده بهره برداری از باشگاه تناسب ...

1395/11/27

مزایده بهره برداری از باشگاه تناسب ...

1395/11/27